Zomerkampen

Op deze pagina worden de richtlijnen voor ons zomerkampen 2020 toegelicht. Gelieve onderstaand formulier in te vullen en te verzenden (enkel voor zij die reeds ingeschreven zijn).

Algemeen

 1. Wanneer een deelnemer tot een risicogroep behoort of een chronische ziekte heeft, mag deze enkel deelnemen, als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:
  1. Als hij/zij toestemming van ouders/voogd heeft
  2. Een chronische ziekte heeft die onder controle is
  3. Toestemming heeft van een behandelende arts
 2. Enkel deelnemers die tot voor de start van het zomerkamp geen ziektesymptomen vertonen mogen deelnemen.
 3. Er wordt een gedetailleerd aanwezigheidsregister bijgehouden:
  1. Deze standaard aanwezigheidslijst wordt bijgehouden door de begeleiders van elke groep en gecontroleerd door de bubbel verantwoordelijke. Dit kamp zal de aanwezigheidscontrole gebeuren zowel bij de start als bij het hervatten van de activiteiten na de middagpauze. De aanwezigheid van de begeleiders en trainers wordt bijgehouden door de bubbel verantwoordelijke en gebeurt ook 2 maal per dag. Wanneer iemand vroegtijdig het kamp verlaat, moet dit op voorhand gecommuniceerd worden naar de verantwoordelijke. Binnen de piste worden geen externen toegelaten buiten de verantwoordelijke van stad Aalst en het contact met deelnemers moet door externen te allen tijde worden vermeden.
  2. Indien ouders het kampterrein betreden (wat zoveel mogelijk wordt vermeden) dragen zij een mondmasker en bewaren zij afstand tot andere deelnemers van het kamp. Dit geldt ook voor andere leden van de club die occasioneel het terrein zullen betreden tijdens het kamp.
  3. Indien een trainer van de club training wilt geven in de periode van het kamp tussen 8u-17u wordt hier toestemming voor gevraagd bij Sam De Geyter. Dit zal enkel kunnen wanneer minstens één van beide kampbubbels zich buiten de piste bevindt en indien voldoende afstand kan worden gegarandeerd met de deelnemers van het zomerkamp. Ook materiaal dat gebruikt wordt moet worden ontsmet. Ook de gegevens van al deze personen dient te worden genoteerd in het aanwezigheidsregister in de polyvalente ruimte.
  4. Er zal een extra formulier op de website worden geplaatst waar meer informatie zal worden gevraagd. We zullen bijvoorbeeld de GSM nummers van beide ouders nodig hebben en een nummer van iemand die het kind STEEDS kan komen ophalen tijdens het kamp in geval van ziekte. In het kader van de GDPR zal deze lijst 14 dagen na de stage vernietigd worden
  5. De aanwezigheden worden per bubbel apart bijgehouden in de polyvalente ruimte.
 4. Er wordt geen catering voorzien, alle kinderen en begeleiders voorzien zelf hun lunchpakket (in een brooddoos), een snack zoals een koek of fruit in een doosje en voldoende drank voor de dag. Er zal ook water worden voorzien door de club. Elk kind dient zijn eigen drinkfles (met naam) mee te brengen zodat er niet van elkaars flesje wordt gedronken (drinkflessen met logo van de club kunnen ook besteld worden aan de prijs van € 5,00 via sam@eendrachtaalst.be).  

 

Infrastructuur

 1. Sanitaire voorzieningen moeten voorzien worden per bubbel indien mogelijk, dit is niet mogelijk op de Atletiek accommodatie. Daarom werden de pauzes van de verschillende groepen afgestemd zodat deze niet gelijktijdig vallen. Elke groep/bubbel heeft een kwartier voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen, na dit kwartier zullen de toiletten worden ontsmet door een begeleider van de groep (beurtrol) vooral contactoppervlakken (klinken, kranen, … ). Iedere gebruiker van de sanitaire voorziening is verplicht om zijn/haar handen te ontsmetten.
 2. Buiten deze toiletmomenten kunnen de toiletten enkel gebruikt worden wanneer er geen algemeen toiletmoment is voor een bubbel, dan dient een begeleider mee te gaan en erop toe te zien dat na gebruik de contactoppervlakken worden ontsmet.
 3. De piste zelf zal worden opgedeeld in zones, tijdens activiteiten zullen zones exclusief kunnen gebruikt worden per bubbel. Ook tijdens de pauzes zullen delen worden aangeduid per bubbel. Deze zones zullen worden aangeduid met linten. Er wordt zoveel mogelijk geopteerd een maximale spreiding over het terrein te behouden.
 4. Deuren van het materiaalhok en het pistegebouw worden opengelaten net als de buitendeuren voor de toiletten. Er is ook een éénrichtingsverkeer voorzien in het sanitair gebouw (zie stickers op de grond).
 5. Het basismateriaal wordt verdeeld per bubbel (kegels, ballen,...) en zullen voor elke bubbel apart beschikbaar zijn. Specifiek materiaal wordt gebruikt door 1 bubbel per dag en al dit materiaal wordt opzij gehouden en 's avonds ontsmet. Dit materiaal wordt dus maar door 1 bubbel per dag gebruikt.
 6. Als quarantaine plek werd een kleedkamer afgehuurd in het sportcomplex, en een beschermingskit voor de medische verantwoordelijke van de bubbel moet worden voorzien.
 7. De EHBO voorzieningen worden in tweevoud ter beschikking gesteld in de polyvalente ruimte.
 8. Het ter plaatse brengen van de kinderen :
  1. Indien je als ouder mee het kampterrein betreedt (wat eerder enkel voor de kleinsten is aangewezen), volg je de aangegeven richtingen naar de juiste bubbel, en gebruik je de aangewezen uitgang voor die bubbel. Je draagt een mondmasker en je behoudt te allen tijde een afstand van 1,5m met andere personen (deelnemers, andere ouders en begeleiders)
  2. Je zet je kind af aan zijn/haar groep (op een aangegeven plaats, je mag de tent NIET betreden) en verlaat het terrein zo snel mogelijk langs de aangegeven uitgang.
  3. Op maandag kan dit vanaf 8u en vóór 9u, alle andere dagen vanaf 8u30 en vóór 9u
 9. Ophalen van uw kind:
  1. De uren voor het ophalen van de kinderen worden gespreid (einde van de activiteiten):
   • Groep 1 (KAN): 16u
   • Groep 2(BEN) & Groep 3 (PUP): 16u15
   • Groep 4 (MIN): 16u30
  2. Er wordt opvang voorzien tot maximum 17u, maar tracht bovenstaande uren zoveel mogelijk te respecteren.
  3. Indien je kinderen in meerdere groepen hebt, kan je jouw kind even in de opvang binnen zijn bubbel laten of samen wachten buiten het kampterrein tot als je ander kind ook kan afgehaald worden.
  4. Het wordt niet toegelaten kinderen vroeger dan het voorziene uur op te halen, tenzij met toestemming van de bubbel verantwoordelijke. Gelieve dit in de ochtend door te geven of een dag op voorhand doormailen naar sam@eendrachtaalst.be.
  5. Je betreedt de piste via de gemeenschappelijke ingang en zet je mondmasker op vooraleer je de piste betreedt en houdt dit aan tot je de piste weer verlaat, ook hou je ten alle tijde een afstand van minstens 1,5m met andere personen.
  6. Je haalt je kind op aan de afgesproken plaats van zijn of haar groep en betreedt de tent NIET zelf! Daarna verlaat je de piste via de aangeduide uitgang.
 10. Tijdens de kamptijd wordt alle contact tussen de bubbels vermeden, dit zowel tussen deelnemers, begeleiders, trainers en andere medewerkers die allemaal voor een volledige week binnen één bubbel worden opgenomen. Dit geldt dus ook voor broers en zussen die in een verschillende bubbel zouden zitten, voorzie dus elk van je kinderen van een aparte rugzak/tas met zijn/haar lunchpakket, drank, reservekledij,...
 11. Buiten de uren wordt er aan de ouders gevraagd zoveel mogelijk het contact buiten de kampbubbel te vermijden. Broers en zussen vormen hierop een uitzondering.
 12. De kampmedewerkers blijven ook binnen hun bubbel en zullen wanneer er een overlegmoment is met alle medewerkers de social distancing regels volgen en mondmaskers dragen. Ook wanneer er contact is met ouders of externen zullen zij mondmaskers dragen
 13. Elke pauze zullen de kinderen en medewerkers hun handen ontsmetten.
 14. Ook tijdens de pauzes zullen de bubbels niet mengen.
 15. Alle activiteiten worden in de buitenlucht georganiseerd.

Noodprocedure

 1. Binnen elke bubbel vormt de bubbel verantwoordelijke de medische contactpersoon die de noodprocedure kan activeren.
  1. Deze zal bij een vermoeden van besmetting zich afzonderen met de mogelijke besmette persoon in een isolatieruimte buiten het kampterrein (kleedkamer 1) en de nodige beschermingskledij dragen.
  2. De begeleiders van de bubbel zullen met alle andere leden van de bubbel het kampterrein niet meer verlaten.
  3. De ouders van de zieke persoon zullen worden gecontacteerd door de verantwoordelijke en dienen hun kind zo snel mogelijk op te halen!
 2. Indien er GEEN vermoeden is van COVID-19 besmetting dienen de ouders indien nodig een huisarts te raadplegen en de kamporganisatie op de hoogte te houden, telefonisch op het nummer 0483 467391 of per email aan sam@eendrachtaalst.be. Eventuele verdere deelname aan het zomerkamp is mogelijk in overleg met de verantwoordelijke.
 3. Indien er VERMOEDEN is van COVID-19
  1. De deelnemer wordt afgezonderd in de isolatieruimte met de medische verantwoordelijke.
  2. Ouders halen de deelnemer zo snel mogelijk op en raadplegen een huisarts binnen de 24 uur die indien nodig een test zal afnemen. Aan de ouders wordt gevraagd om het resultaat direct door te geven aan de kampleiding.
  3. De bubbel waarbinnen de deelnemer zich bevond, zal het kampterrein niet meer verlaten en alle ouders van kinderen binnen de bubbel worden verwittigd van de mogelijke besmetting (met respect voor de anonimiteit van het mogelijks besmette kind)
  4. Ouders worden gevraagd ook thuis extra aandacht te geven aan het niet mengen van de verschillende bubbels in geval van broers en zussen.
  5. Alle overleg momenten tussen de leiding van beide bubbels worden geschrapt om besmettingen tussen bubbels te vermijden.
  6. Wanneer de uitslag negatief blijkt te zijn, gaat het kamp verder en mag de bubbel de locatie opnieuw verlaten. De deelnemer mag terug deelnemen indien deze 3 dagen symptoomvrij is.
  7. Wanneer de test positief blijkt:
   1. Moet de besmette deelnemer minstens 7 dagen in quarantaine. Deze moet minstens 3 dagen symptoomvrij zijn om terug ergens aan deel te nemen.
   2. De overige leden van de bubbel (deelnemers, begeleiders, trainers,…) en alle personen die contact hadden tot 2 dagen voor de eerste symptomen (volgens aanwezigheidsregister) laten een test afnemen en starten een termijn van thuisisolatie. (Team Contact Tracing van de overheid wordt op de hoogte gebracht en krijgen het aanwezigheidsregister ter beschikking.)

Richtlijnen naar ouders/voogd:

 1. Volg de regels zoals aangegeven hierboven in verband met het ophalen/ afzetten van de kinderen.
 2. Draag een mondmasker bij het betreden van het kampterrein.
 3. Behoud ten alle tijden een afstand van minimum 1,5m met andere personen, bij het ophalen / afzetten van je kinderen of bij het betreden van het kampterrein.
 4. Respecteer de voorziene regelingen zoals hierboven vermeld.
 5. Vermijd spreidingen en contacten buiten het gezin en de kampbubbel tijdens de periode van het kamp.

Dit document werd opgesteld a.d.h.v. de richtlijnen van de VAL officiële berichten. (https://www.atletiek.be/admin/storage/main/richtlijnen-voor-sportkamporganisatoren.pdf)